Home


Index of all articles, click here


UNDANG-UNDANG PENGELOLAAN ZAKAT
BAB VIII
KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

Pasal 22

Dalam hal muzzaki berada atau menetap di luar negeri, pengumpulan zakatnya dilakukan oleh unit pengumpul zakat pada perwakilan Repulik Indonesia, yang selanjutnya diteruskan kepada badan amil zakat Nasional.

Pasal 23

Dalam menunjang pelaksanaan tugas badan amil zakat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 8, pemerintah wajib membantu biaya operasional badan amil zakat.


Index of all articles, click here


This page: http://www.asiatour.com/lawarchives/indonesia/uu_zakat/uu_zakat_babVIII.htm
Created: September 1, 1995 - Last updated: February 21, 2011